Od Jakub Pavlík lis 18, 2023 0 Komentáře

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Obchodní podmínky') BDSM Studio Flora, provozovaného Jakubem Pavlíkem, se sídlem Veveří 113, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen 'provozovatel'), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen 'klient') prostřednictvím internetové stránky provozovatele. Obchodní podmínky jsou neodmyslitelnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva a obchodní podmínky jsou vypracovány v českém jazyce. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

Definice pojmu

V rámci obchodních podmínek je za klienta považována ta osoba, která s provozovatelem uzavřela smlouvu o poskytování služeb. Služby jsou nabízeny prostřednictvím webové stránky, jejíž součástí jsou jakékoli masážní a wellness procedury včetně tantrických a erotických masáží. BDSM Studio Flora se zavazuje poskytnout tyto služby za podmínek specifikovaných na webových stránkách a v souladu s těmito obchodními podmínkami. Klient se zavazuje tyto služby odpovědně využívat.

Služby

Provozovatel se zavazuje poskytnout klientům masážní a wellness služby v rozsahu a kvalitě prezentované na webové stránce. Klient má právo využívat objednané služby pro osobní potřebu s ohledem na dodržování pokynů provozovatele a pravidla pro užívání služeb. Tyto služby jsou poskytovány v místě podnikání provozovatele, ledaže je výjimečně dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje klientů v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace objednaných služeb a dalších souvisejících účelů. Provozovatel se zavazuje tyto údaje neposkytovat třetím stranám bez souhlasu klienta.

Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

Klient má právo reklamovat poskytnuté služby, pokud nebyly realizovány v souladu se smlouvou nebo mají závady. Provozovatel se zavazuje reklamace vyřídit v zákonné lhůtě a klientsky přívětivým způsobem. Klient má rovněž možnost odstoupit od smlouvy, pokud jsou služby poskytovány v rozporu s obchodními podmínkami nebo není-li poskytovatelem dodržena podstatná smluvní ujednání.

Závěrečná ustanovení

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se klient může obrátit na provozovatele pomocí emailové adresy [email protected] nebo na výše uvedené kontaktní údaje. Tyto obchodní podmínky mohou být provozovatelem kdykoliv aktualizovány nebo doplněny. Klienti budou o změnách informováni s dostatečným předstihem.

Napsat komentář